SGF VIETNAM

 

Đây là nơi lưu trữ các văn bản pháp luật của nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam cũng như các qui định của liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã Saemaul v.v.

 

 

Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

Công văn số 4488/NHNN-TD về việc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm gia đoạn 2018-2020.​

​Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020​

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

    Chưa xem sản phẩm nào