SGF VIETNAM

Tài Liệu là mục bao gồm các mục con sau:

 

  1. Lịch sử Saemaul: cung cấp thông tin hình ảnh về lịch sử phong trào làng mới (Saemaul Undong) ở Hàn Quốc
    cũng như giải thích về tinh thần Saemaul bao gồm Cần Cù, Tự Lực và Hợp tác.
  2. Văn Bản: các văn bản quy định luật pháp và uqi định của chương trình dự án Saemaul
  3. Báo Cáo: báo cáo của các hợp tác xã Saemaul, chỉ những người dung có quyền truy cập mới có thể mở xem.
  4.  Tập Huấn: tài liệu của các đợt tập huấn của chương trình Saemaul.

 

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

    Chưa xem sản phẩm nào