SGF VIETNAM

Khóa học Saemaul trực tuyến mang đến những nội dung cơ bản nhất cho thành viên các hợp tác xã Saemaul thí điểm tại Việt Nam. Chương trình được cập nhật thường xuyên.

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Phần I: Hiểu phong trào Saemaul

I.1 Lịch sử Saemaul

I.2 Ba giá trị cốt lõi của Saemaul

I.2.1 Cần cù

I.2.2 Tự lực

I.2.3 Hợp tác

Phần II: So sánh phong trào nông thôn mới Hàn Quốc và Chương trình nông thôn mới của Việt Nam (đang cập nhật)

Phần III: Tìm hiểu Hợp tác xã (đang cập nhật)

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

    Chưa xem sản phẩm nào